Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.


Úvod » Nano impregnace na dřevo » Nano lak - nano impregnace na dřevo WAP 1L


        

Nano lak - nano impregnace na dřevo WAP 1L

skladem

 

Skladem: 0,00 ks
Dostupnost: skladem
EAN kód: 8594205480092
Nelze uplatnit slevový kupón
cena bez DPH: 920,00 Kč
cena s DPH (21 %):
1 113,20 Kč

Nano nátěr na dřevo -  Impregnace dřeva - WAProtect

Výroba ukončena, produkt je nahrazen pokročilejší ochranou WOOD Protect

Hydrofobní impregnace WAProtect je trvalý, vysoce účinný ochranný systém na bázi rozpouštědel. Lze jej použít na ochranu přírodních dřevěných povrchů, lamina, plovoucích podlah apod. Na povrchu  tvoří transparentní ultratenkou nanovrstvu, která velmi účinně odpuzuje vodu a oleje.  Vhodný zejména na svislé plochy, které chrání  před odstřikující vodou a znečištěním.

Návod k použití:

Barva: Průhledný, téměř bezbarvý.
Míchání: Není nutné, použijte přímo z originálního balení. Před použitím protřepejte.
Spotřeba: Cca 50 až 150 ml/m²

Příprava povrchu: Povrch musí být suchý, zbaven prachu a nečistot.

Aplikace: NANOBALA WAProtect je třeba nanést namáčením, nátěrem nebo postřikem. Povrch musí být celoplošně vlhký.
Při aplikaci NANOBALA WAProtect sprejováním je nutné zajistit dostatečnou ventilaci. 
Teplota při aplikaci: +5°C až +25°C
Formování vrstvy: Nastane při dostatečné ventilaci, funkční po cca 24 hodinách od uschnutí.
Obnovení a znovu natření: V případě sníženého efektu impregnace může být NANOBALA WAProtect jednoduše aplikován znovu.
Základní složení: Alkoholová směs  se speciálními nanopřísadami.
Neobsahuje žádné vosky, silikony ani akrylátové složky
Funkčnost hydrofobizace povrchu 3-5 let

 

Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem/ horkými povrchy/ jiskrami/ otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.P261 Zamezte vdechování par a aerosolů. P262 Zabraňte styku s očima. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. P370 + P378 V případě požáru: K uhašení použijte tříštěný vodní proud. P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH208 Obsahuje tetrabutanolát zirkoničitý. Může vyvolat alergickou reakci. EUH019 Může vytvářet výbušné peroxidy (ve formě krystalů). Nespotřebované zbytky zlikvidujte jako nebezpečný odpad. Úplně vyprázdněné nádoby odložte do tříděného odpadu.Signální slovo: Nebezpečí

balení obsahuje 2 x 500ml WAProtect EAN 8594205480092

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Schíza
Bortlík
03.08.2021 21:33
img
Re: Schíza
Majitel obchodu
11.08.2021 10:54