Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.


Úvod » Isopropylalkohol, etanol » Technický líh, ob. denaturovaný kvasný etanol EUR - min94% etanolu 20L kanystr


        

Technický líh, ob. denaturovaný kvasný etanol EUR - min94% etanolu 20L kanystr

skladem

 

Skladem: 0,00 ks
EAN kód: 8594205480382
Nelze uplatnit slevový kupón
cena bez DPH: 1 420,00 Kč
cena s DPH (21 %):
1 718,20 Kč

Technický líh - etanol obecně denaturovaný EUR

 

Líh technický je určen do lihových vařičů, pro technické účely, k ředění lihových nátěrových hmot a k čištění některých typů skvrn na textilu.

Používejte dle návodu na obalu nebo k použití příslušného spotřebiče.

produkuje plamen s vysokou výhřevností - 27Mj/kg

Při práci s hořlavinami dodržujte bezpečnostní předpisy a dbejte zvýšené opatrnosti.

více info: www.technicky-lih.cz

 

Složení: ethanol >94% CAS: 64-17-5; isopropanol<3% CAS: 67-63-0; ethyl methyl keton <3% CAS: 78-93-3; denatonium benzoát <1% CAS: 3734-33-6

 

Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.  Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování par a aerosolů. P262 Zabraňte styku s očima. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. P303+P361+P353 PŘI  STYKU  S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré  kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte hasící pěnu, CO2, hasící prášek, tříštěný vodní proud. P501 Odstraňte obsah/ obal podle místních předpisů. Nádoby nespalujte ani neřežte hořákem. Nebezpečí výbuchu ! Nespotřebované zbytky odevzdejte ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Úplně vyprázdněné nádoby odložte do tříděného odpadu.  Signální slovo: Nebezpečí

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.