Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Úvod » Nano impregnace na beton » Vodoodpudivá nano impregnace na beton a fasády BTProtect 1L


        

Vodoodpudivá nano impregnace na beton a fasády BTProtect 1L

skladem

 

Skladem: 160,00 ks
Dostupnost: skladem
EAN kód: 8594205480054
Nelze uplatnit slevový kupón
cena bez DPH: 810,00 Kč
cena s DPH (21 %):
980,10 Kč

do košíku:
  ks  

Vodoodpudivá impregnace na beton BTProtect  je

určena k dlouhodobému voděvzdornému ošetření savých povrchů, u kterých chceme jemně zvýraznit barevnost povrchu - zejména na teraso, vymývanou dlažbu a imitace kamene.

Další obvyklé využití impregnace je na vysoce pálené keramické výrobky - klinkery.

Ošetřený povrch musí být čistý, bez prachu, vyzrálý. Povrch nesmí být zasolen.

Návod k použití:

Barva: Průhledný, bezbarvý.

Míchání: Není nutné, použijte přímo z originálního balení. Před použitím protřepte.

Spotřeba: Cca 60 až 150 ml/m2
Příprava povrchu: Povrch musí být suchý, zbaven prachu a nečistot.
Aplikace: NANOBALA BTProtect je třeba nanést namáčením, nátěrem nebo postřikem. Povrch musí být impregnací pokryt do zavlhčení podkladu, tak aby impregnace zbytečně nestékala.

Teplota při aplikaci: +5°C až +25°C
Formování vrstvy: Nastane během 24 hodin, při dostatečné ventilaci.
Obnovení a znovu natření: V případě sníženého efektu impregnace může být NANOBALA BTProtect jednoduše aplikována znovu.
Základní složení: lihová směs  se speciálními nanopřísadami.
Neobsahuje žádné vosky, silikony nebo akrylátové složky
Funkčnost hydrofobizace
povrchu až 12 let

 

Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem/ horkými povrchy/ jiskrami/ otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.P261 Zamezte vdechování par a aerosolů. P262 Zabraňte styku s očima. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. P370 + P378 V případě požáru: K uhašení použijte tříštěný vodní proud. P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. EUH208 Obsahuje tetrabutanolát zirkoničitý. Může vyvolat alergickou reakci. EUH019 Může vytvářet výbušné peroxidy (ve formě krystalů). Nespotřebované zbytky zlikvidujte jako nebezpečný odpad. Úplně vyprázdněné nádoby odložte do tříděného odpadu.Signální slovo: Nebezpečí

 

balení obsahuje 2 x BTProtect 500ml EAN 8594205480054

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.