Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.


Úvod » Isopropylalkohol, etanol » ISOPROPANOL, ISOPROPYLALKOHOL, IPA 99,9% kanystr 5L


    

ISOPROPANOL, ISOPROPYLALKOHOL, IPA 99,9% kanystr 5L

skladem

 

Skladem: 326,00 ks
EAN kód: 8594205480405
Nelze uplatnit slevový kupón
cena bez DPH: 570,00 Kč
cena s DPH (21 %):
689,70 Kč

do košíku:
  ks  

Isopropanol - isopropylalkohol, 2-propanol

Isopropanol je široce použitelná kapalina na bázi alkoholu - jako rozpouštědlo pro oleje, alkaloidy, gumu a pryskyřice, odmrazovací prostředek pro kapalná paliva a dehydratační činidlo.

Má vynikající čistícíodmašťovací účinky, rozmrazuje led a odstraňuje vlhkost. Nenarušuje materiály a beze zbytku se rychle odpařuje.

Isopropylalkohol je bezbarvá hořlavá kapalina s alkoholickým zápachem, má těkavé účinky.

 

Oblasti využití:

 • Čistič elektronických zařízení, tiskařských a optických přístrojů

  - PC komponentů, procesorů a desek s plošnými
  spoji, čistič monitorů, televizních obrazovek a plochých panelů, čoček laserů na jednotkách optických
  disků (DVD, CD), čistič tiskových i termotiskových hlav, sítotiskových šablon, hodinových strojků
 • Rozmrazovač

  - zámků, autoskel
 • Aditivum

  - do pohonných hmot proti zamrzání
 • Rozpouštědlo

  - pro ředění laků, PVC lepidla, tiskařských barev
 • Odstraňovač

  - lepidel, pájecích past, barev (grafitti, fixy), skvrn
 • Dezinfekční a antibakteriální čistič

  - v jídelnách, restauracích, prodejnách potravin, kadeřnictvích (pulty, bary, stoly, nástroje, nádobí)
  - v domácnosti (obuv, WC)
 • Sterilizační přípravek

  - ordinace, kliniky, domy s pečovatelskou službou (personál - ošetření rukou, nástroje, vybavení)
 • Leštící přípravek

  - na skla a lesklé povrchy (nezanechává skvrny)
 • Odstraňovač vody a vlhkosti

  - elektrická zařízení po povodních, nehodách (domácí spotřebiče, el. rozvody v autech, mobilní telefony)

 

Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí. P242 Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. P261 Zamezte vdechování par a aerosolů. P262 Zabraňte styku s očima. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.  P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P403 Skladujte na dobře větraném místě. P235 Uchovávejte v chladu. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte hasící prášek, hasící pěnu, CO2, tříštěný vodní proud. P501 Odstraňte obsah/ obal podle místních předpisů. EUH019 Může vytvářet výbušné peroxidy (ve formě krystalů). Nádoby nespalujte ani neřežte hořákem. Nebezpečí výbuchu. Nespotřebované zbytky odevzdejte ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Úplně vyprázdněné nádoby odložte do tříděného odpadu.Signální slovo: Nebezpečí

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.