Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.


Úvod » Odstraňovače, čističe » Isopropanol, isopropylalkohol, IPA 99,9% 1L


        

Isopropanol, isopropylalkohol, IPA 99,9% 1L

skladem

 

Skladem: 1 083,00 ks
Dostupnost: skladem
EAN kód: 8594205480399
Nelze uplatnit slevový kupón
cena bez DPH: 190,00 Kč
cena s DPH (21 %):
229,90 Kč

do košíku:
  ks  

Isopropanol,  isopropylalkohol - IPA 99,9%

je známý pro své výborné čistící a odmašťovací schopnosti, pro které je často užíván na šetrné, avšak účinné čištění povrchů elektronických a mechanických konstrukčních součástek, jako univerzálně použitelný přípravek pro bezpečné odstraňování usazených nečistot a mastnoty. Nenarušuje materiály a po krátké době se rychle a úplně odpařuje.

V široké míře se využívají jeho dezinfekční účinky ve zdravotnictví, neboť je šetrný k živým tkáním, není žíravý ani korozivní.

Isopropylalkohol je všestranným čistidlem pro čištení nejjemnější elektroniky a optiky.Nezanechává zbytky ani skvrny na skle či lesklých kovech.

 

Propan-2-ol je hlavní složkou aditiv pro odvodňování benzinu. Způsobuje rozpuštění vody
v palivu a tím zabraňuje jejímu zamrznutí v palivovém systému.
Používá se také pro odmrazování čelního skla automobilů.

Balení 1L  - (2 x 500ml)

 

Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení. P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí. P242 Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. P261 Zamezte vdechování par a aerosolů. P262 Zabraňte styku s očima. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.  P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P403 Skladujte na dobře větraném místě. P235 Uchovávejte v chladu. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte hasící prášek, hasící pěnu, CO2, tříštěný vodní proud. P501 Odstraňte obsah/ obal podle místních předpisů. EUH019 Může vytvářet výbušné peroxidy (ve formě krystalů). Nádoby nespalujte ani neřežte hořákem. Nebezpečí výbuchu. Nespotřebované zbytky odevzdejte ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Úplně vyprázdněné nádoby odložte do tříděného odpadu.Signální slovo: Nebezpečí

 

 balení obsahuje 2x Isopropylalkohol 99,9% 500ml EAN 8594205480399

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.